Algemene Voorwaarden HondPlus

HondPlus doet er alles aan u te laten genieten van uw hond. HondPlus kan niet de verantwoordelijkheid overnemen. Daarvoor deze algemene voorwaarden.

1. Begrippen
In de voorwaarden van HondPlus wordt verstaan onder:
1.1 Hondenschool: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek, persoon of aan een groep personen cursussen, workshops, advies en activiteiten aanbiedt.
1.2 Cursist: de hondeneigenaar die HondPlus wenst in te schakelen betreffende de begeleiding of advisering bij de opvoeding en training van zijn/haar hond.
1.3 Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij de hondenschool zich aan haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus, les, workshop, advies of activiteit.
1.4 Contractperiode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst/Opdracht in de vorm van een of meer cursussen, lessen, workshops, advies en/of activiteiten.

2. Overeenkomst en inschrijving
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomst die de cursist of klant aangaat met de hondenschool of gedragsbegeleider.
2.2 Een overeenkomst en/of opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van de hondenschool. Dit kan zowel door een mondelinge- als schriftelijke afspraak.
2.2.1 Een schriftelijk afspraak bestaat uit inschrijving door middel van het inschrijfformulier via de website, of een ingevuld inschrijfformulier.
2.2.2 Afwijkende afspraken of toezeggingen gelden slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd.
2.3 Inschrijving betekent automatisch de verplichting tot betaling van het volledige cursusgeld of lesgeld. Andere regelingen kunnen alleen van toepassing zijn indien deze schriftelijk zijn bevestigd.
2.4 Annulering van de cursus is mogelijk tot 30 dagen voor aanvang van de cursus. Terugbetaling van lesgeld van het lesgeld vindt plaats onder aftrek van eventueel verstrekte materialen. Binnen de periode van 30 dagen is geen terugbetaling van het lesgeld meer mogelijk.
2.5 De cursisten dienen de cursusgelden contant of per betaalverzoek te voldoen, voor of bij aanvang van de cursus. De tarieven van HondPlus zijn aan jaarlijkse indexatie onderhevig.
2.6 Indien de betaling niet tijdig is ontvangen kan de cursist de toegang tot de les worden ontzegd.
2.7 Bij minderjarig zijn van de cursist is een handtekening van de ouder of voogd nodig. Indien de minderjarige cursist reeds uit voorgaande cursussen bekend is volstaat een mondelinge bevestiging van de ouder of voogd.
2.8 Na aanmelding voor een cursus ontvangt de cursist een bevestiging betreffende deze cursus en tevens de datum, aanvangstijd, locatie en mee te brengen materialen.

3 De cursus, les, workshop, enz
3.1 De hondenschool behoudt zich het recht voor te bepalen of een cursist in aanmerking komt voor de door de cursist gekozen cursus.
3.2 De hondenschool behoudt zich het recht voor een hond niet deel te laten nemen aan een cursus indien er een risico gevonden wordt ten aanzien van de gezondheid en veiligheid van de hond, andere honden en/of cursisten
3.3 De hondenschool behoudt zich het recht voor een cursist uit de les te plaatsen indien deze de cursus verstoort.
3.4 De hondenschool behoudt zich het recht voor de cursist de toegang tot de les te ontzeggen indien gebruik gemaakt wordt van correctieve middelen zoals de slipketting, prikband, stroomband of indien fysiek geweld wordt toegepast in de omgang, opvoeding en training van de hond.
3.5 Indien de cursist minderjarig is, dient een volwassene de minderjarige te vergezellen.

4 Annulering van lessen/workshops of andere evenementen
4.1 Indien de hondenschool, door ziekte of overmacht, een cursus vroegtijdig moet beëindigen kan de cursist kiezen voor het volgen van een door de hondenschool aangeboden alternatief voor de vroegtijdig beëindigde cursus of voor terugbetaling van het lesgeld. Terugbetaling van het lesgeld zal dan worden gedaan naar rato van het aantal nog openstaande lessen, onder aftrek van verstrekte lesmaterialen.
4.2 De hondenschool kan bepalen dat lessen door omstandigheden worden afgelast. Deze afgelaste lessen worden in overleg met de cursisten en naar de mogelijkheden van de trainer verplaatst.
4.3 Een cursist kan zich afmelden voor een les/workshop of evenement per telefoon: 0165 – 71 44 88 of per email: info@hondplus.nl. Bij voorkeur ten minste 24 uur vooraf. Een les overslaan resulteert niet in het recht op een ander moment een les/workshop of evenement in te halen of een terugbetaling van lesgeld.

5 Risico en Aansprakelijkheid
5.1 De cursist is te allen tijde verantwoordelijk voor het handelen van zijn/haar hond of het handelen van zich zelf, of voor het handelen van door hem/haar meegebrachte personen. Ook indien de hond zich niet bij de cursist bevindt.
5.2 Deelname aan een cursus, les, privéles, gedragsbegeleiding, workshop of andere niet genoemde activiteit is te allen tijde op eigen risico.
5.3 De cursist is te allen tijde aansprakelijk voor schade en gevolgschade toegebracht aan personen en goederen, veroorzaakt door de hond die de cursist bij zich heeft, als ook door de cursist zelf of door diens meegebrachte bezoekers. Dit geldt ook voor schade aan de materialen van de hondenschool, haar trainers en medewerkers, en de locatie waar de activiteit plaats vindt.
5.4 Indien de hond ziek wordt of een blessure oploopt na het gevolgd hebben van een les, privéles, gedragsbegeleiding of andere activiteit leidt dit niet tot enige aansprakelijkheid van de hondenschool.
5.5 De cursist dient tenminste bij aanvang van de cursus, workshop, gedragsbegeleiding of andere activiteit te beschikken over een WA verzekering
5.6 Bij en na gedragsbegeleiding, privéles als ook een advies, blijft de cursist altijd verantwoordelijk en aansprakelijk voor het handelen van zijn/haar hond alsmede de daar uit voorvloeiende schade en/of gevolgschade.
5.7 Fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.
5.8 De cursist en/of hond die zodanig last of hinder oplevert dat een goede uitvoering van de les, cursus of andere activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan bemoeilijken of zelfs daardoor gestaakt moet worden, kan door de trainer of directie van de hondenschool van de les, cursus of andere activiteit worden uitgesloten. Alle hier uit voortvloeiende kosten worden in rekening gebracht bij de cursist.

6 Copyright
6.1 Alle door de hondenschool verstrekte schriftelijke materialen en eigen foto-en filmmateriaal vallen onder het copyright van de hondenschool. Alleen na schriftelijke toestemming mag dit worden gekopieerd en /of ter kennis van derden worden gebracht.